Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

OWN - Sử dụng "OWN"


OWN và cách sử dụng


        1.     Dùng own để chỉ cái gì đó của riêng mình, không chia sẻ và không vay mượn của ai, như:
“my own room” (căn phòng của riêng tôi)
“his own car” (chiếc xe của riêng anh ấy)…

        2.     Own luôn đi trước danh từ và sau tính từ sở hữu. Và do ý nghĩa của nó ta chỉ có thể nói my own…, his own…, your own…,… chứ không nói an own…
Ví dụ:
Many people in England have their own house.
(không nói “an own house”)
I don’t want to share with anyone. I want my own room.
Why do you want to borrow my car? Why can’t you use your own car?

        3.     Chúng ta cũng có thể dùng own để nói tự mình làm điều gì đó thay vì người khác làm cho mình.         Ví dụ:
Ann always cut her own hair. (Ann luôn luôn tự cắt tóc cho mình)
Do you grow your own vegetables? (Tự anh trồng rau lấy à?)


         4.     ON MY OWN, BY MYSELF
Các thành ngữ on+tính từ sở hữu+own như on my own, on your own, on his own,… và by+reflexive pronoun như by myself, by yourself, by himself,… đều có nghĩa là một mình.
Ví dụ:
I like to live on my own
I like to live by myself
(Tôi muốn sống một mình)
He’s sitting on his own in a cafe
He’s sitting in a cafe by himself.
(Anh ta ngồi một mình trong quán cà phê)
She went to church on her own.
She went to church by herself.
(Cô ta đi nhà thờ một mình)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét