Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Remember - Forget - Regret - Try - Need - Mean - Suggest

Chia động từ theo "Remember (Forget), Regret, Try, Need, Mean, Suggest"


1. FORGET, REMEMBER :

+ V-ing : Nhớ (quên) đã làm gì
>> I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )

+ To inf : Nhớ (quên ) phải làm chuyện gì đó
>> Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)2. REGRET:

+ V-ing: hối hận chuyện đã làm
>> I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách


+ To inf: lấy làm tiếc để ......
>>I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói


3. TRY


+ V-ing : nghĩa là thử
I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )


+ To inf : cố gắng để ...
I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )
4. NEED


NEED nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF
>> I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )


NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau :

Nếu chủ từ là người thì dùng to inf


>> I need to buy it (nghĩa chủ động )


Nếu chủ từ là vật thì đi với V-ing hoặc to be P.P


>> The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )
>> The house needs to be repaired

5. MEAN


Mean + to inf : Dự định
>> I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )


Mean + V-ing :mang ý nghĩa
>> Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa6. SUGGEST

S suggest S (should) do: gợi ý ai đó nên làm gì (mình không tham gia cùng)

Lan has toothache. Ba suggested Lan should go to dentist( Ba gợi ý Lan đến nha sĩ)

S suggest+ V-ing: gợi ý ai đó cùng làm gì (mình cũng tham gia)
>> I suggested playing soccer
(tôi gợi ý chơi đá bóng)
tôi cũng tham gia chơi)
>> Lan suggested going shopping
(Lan cũng đi mua sắm)Like us on facebook: Tiếng Anh Không Khó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét