Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Một số cấu trúc dễ gây nhầm lẫn

1. "Not like to do something" và  "not like doing something"
a. Not like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một việc ta không thích và không làm
>> I don’t like to go out with you.
(tôi không thích ra ngoài với bạn)
b. Not like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói đến một việc ta không thích nhưng vẫn phải làm
>> I don’t like doing my homework.
(Tôi không thích làm bài tập về nhà)

2. "As a result" và  "as a result of":
a. As a result (+ clause) = therefore
>> Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams.
(= Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams)
b. As a result of (+ noun phrase) = because of
>> The accident happened as a result of the fog.
(= The accident happened because of the fog)

3. "Like doing something" và "Would like to do something"
a. Like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một sở thích
>> I like playing guitar. = My hobby is playing guitar.
b. Would like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về sở thích nhất thời
>> I’d like to drink some coffee. = I want to drink some coffee now.

4."Hardly / Scarely" và "No sooner": (với nghĩa ngay khi)
a. Hardly/ Sccarely + clause 1 + when + clause 2
>> Hardly will he come when he wants to leave.
b. No sooner + clause 1 + than + clause 2
>> No sooner does she earn some money than she spends it all.

5. In case of và in case:
a.In case of + N (= If there is/are )
>> In case of a fire, you should use stair.
(= If there is a fire, you shoulh use stair)
b. In case + S + do/does/did + V (= Because it may/might happen)
>> He took an umbrella in case it rained
(= He took an unbrella because it might rain)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét