Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Some and Any; Little, a little, few and a few

A. Some và Any

Some và any cùng mang nghĩa một ít, một vài và dùng với danh từ đếm được cũng như không đếm được.

Tuy nhiên cách dùng some và any có những điểm khác nhau cần chú ý:

1. Some dùng trong câu khẳng định
>> You can give her some flowers 
>> I need some sugar for my cup of coffee 

2. Any dùng trong câu nghi vấn hay câu phủ định
>> Any questions? 
>> You don't have any tickets, so you can't come in ... 

B. "Little", "A little" và "Few", "A few"

Little và Few mang nghĩa phủ định 

1. "Little" được dùng với danh từ không đếm được
>> little money
>> little time

2. "few" dùng với danh từ đếm được ở số nhiều
>> few cars
>> few countries

A little(một ít), a few (một vài) mang nghĩa xác định hơn "little" và "few"

>> Let 's go and have a drink. We have got a little time before the train leave

>> When did you last see Mary?
>> A few days ago.

Khi gặp rắc rối với little hay a little ( hoặc few hay a few) thì bạn hãy nhớ


  • Little không đếm được
  • Few thì đếm được  • Dù là "few" hay "little" nếu có chữ "a" thì có nghĩa đã hài lòng


>> I have little money (tức là tôi có ít tiền quá , tôi muốn thêm nữa ^_^)
Nhưng khi viết:
>> I have a little money ( tôi có ít tiền nhưng thế đủ rồi, không cần thêm
>> I have few friends (tôi có ít bạn quá!)
>> I have a few friends (tôi có ít bạn, nhưng thế cũng vui rồi, không cần thêm bạn nữa)

  • Khi có chữ only thì luôn luôn phải có chữ "a"


>> The villages was very small. There was only a few houses
>> Hurry up! We have only a little time to get there.


Xem thêm tại: http://www.facebook.com/AnhVanKhongKho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét