Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

The difference between "Say", "Speak", "Tell" and "Talk"Phân biệt và sử dụng  "SAY", "SPEAK", "TELL", và 
"TALK"


1. SAY (nói ra, nói rằng) là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra.

Ex: 
- Please say it again in English.
- They say that he is very ill.


2. SPEAK (nói ra lời, phát biểu)

Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật "truth".

Ex:
- He is going to speak at the meeting.
- I speak Chinese. I don’t speak Japanese.

Notes: Khi muốn "nói với ai" thì dùng speak to somebody hay speak with somebody.

Ex: She is speaking to our teacher.3. TELL:cho biết, chú trọng, sự trình bày

- Thường gặp trong các cấu trúc : tell somebody something (nói với ai điều gì ), tell somebody to do something (bảo ai làm gì ), tell somebody about something (cho ai biết về điều gì ).

Ex:
- The teacher is telling the class an interesting story.
- Please tell him to come to the blackboard.
- We tell him about the bad new.

4. TALK: trao đổi, chuyện trò

Có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác 'nói'. Thường gặp trong các cấu trúc : talk to somebody (nói chuyện với ai), talk about something (nói về điều gì ), talk with somebody (chuyện trò với ai).

Ex:
- What are they talking about?
- He and his classmates often talk to each other in English.


Từ: Tiếng Anh Không Khó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét